Login
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดชลบุรี  *****      คำขวัญประจำจังหวัด "ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย"

ข่าวประชาสัมพันธ์  

        เพื่อให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งแนวทางการจัดงานของส่วนราชการ หรือการจัดงานในสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทไม่ให้กระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกดูเอกสารแนบ 

       ขอ เชิญร่วมรับฟังการบรรยายฯ เรื่อง "การใช้สิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาตามกฎหมายและประเพณี" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดข้อกฎหมาย คำอธิบาย ขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษและบทความที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา คลิกที่นี่ 
       ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลอง 138 ปี ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2552 ชมกิจกรรมการประกวด มหรสพและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ชมฟรีตลอดงาน  วันที่ 3 ตุลาคม 2552  พิธีเปิดโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

 

  
ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีร่วมกับกระทรวงมหาดไทย มอบอินทผลัมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดชลบุรี 

     สำนักงานจังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรมการนำเข้าข้อมูลลงในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (ข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) โดยคุณวรรณภา ขันติสมบูรณ์ วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บริษัททริสและสำนักงานจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อการชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามโครงการส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (OG) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552  เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)


  
เอกสารเผยแพร่ต่างๆ  
  
 

 จังหวัดชลบุรี

 
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 

ลิงค์ส่วนกลาง  
  
ลิงค์ส่วนภูมิภาค  
  
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักงานจังหวัดชลบุรี